back

2010年9月18日 秋季大会一次予選 第二回戦
ホーム第二球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
日本橋 0 0 0 0 0 0       0
明治 0 3 1 1 0 5       10
*6回コールド